top of page

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγικά.
 

Το www.evanature.gr (εφεξής EVANATURE) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης χειροποίητων οικολογικών προϊόντων αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου και ειδικότερα μέσω του ως άνω ιστότοπου. Τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης είναι: Δημήτριος Κωνσταντέλος του Γεωργίου, Αγγέλου Βλάχου 7, Βόλος, τκ. 38333, ΑΦΜ 046540612, ΔΟΥ Βόλου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978613088.


Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδα www.evanature.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Με την είσοδο του επισκέπτη / χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε μελλοντική αξίωσή του που απορρέει από την επίσκεψή του στην παρούσα ιστοσελίδα.


Το EVANATURE δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

 

Το EVANATURE διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή / και να αφαιρεί οποτεδήποτε στοιχείο ή / και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το EVANATURE των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Το EVANATURE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.).


Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 

Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες / προϊόντα.


Το EVANATURE δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητά του, όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει
ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

 3. Δικαιώματα πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας – σήματα.
 

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, που αναρτάται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω ατομικής επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, download, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ως άνω ιδιοκτήτριας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιονδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
 
4. Ασφάλεια.


Το EVANATURE καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του EVANATURE δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν.
 

Οι χρήστες, ωστόσο, ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα.
 
5. Άλλες πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες.

 

Εάν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο διαδικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του EVANATURE με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν / αξιοποιηθούν από το EVANATURE με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη
σκοπούς. Ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς, καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το EVANATURE.
 
6. Δεοντολογία & ευθύνη χρηστών / μελών – βλάβη / αποζημίωση.
Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

Ο επισκέπτης / χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή να εκπέμπει μέσω του EVANATURE παράνομο υλικό. Ως τέτοιο ενδεικτικά θεωρείται το υλικό εκείνο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών
δεδομένων) ή / και είναι ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις.

 

Απαγορεύεται επίσης στους επισκέπτες / χρήστες η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση βλάβης σε ανήλικα άτομα, η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / μελών που έχει ως σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του EVANATURE, η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου σχετικού με την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλουμένων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη προώθηση περιεχομένου μη επιθυμητή. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε τέτοια ως άνω περίπτωση, η επιχείρησή μας δεν αποδέχεται, ταυτίζεται ή ευθύνεται για περιεχόμενο τέτοιας φύσης και είδους.
 

Το EVANATURE δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά.
 

Σε περίπτωση που το EVANATURE ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη / μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. ΤοEVANATURE δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη δημόσια Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες.
 

Επίσης, ο εν λόγω επισκέπτης / χρήστης του EVANATURE κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το EVANATUREκαι τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του EVANATURE καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.


Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το EVANATURE διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες / χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το
γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

7. Περιορισμός ευθύνης.


Το EVANATUREδεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών του για ζημίες που τυχόν προκύψουν μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων EVANATURE, στην οποία προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και γνώση των παρόντων όρων.


Το EVANATURE επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το EVANATURE ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σε περίπτωση της μη διαθεσιμότητάς τους.
 

Το EVANATURE δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων τίθεται στην διάθεση των πελατών / χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του EVANATURE, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Το EVANATUREκαταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το EVANATURE δικαιούται να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή / και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του EVANATURE ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το EVANATURE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το EVANATUREδιατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
 

Το EVANATURE δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το EVANATUREδεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το EVANATURE Το EVANATURE ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του EVANATURE Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του EVANATURE για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του EVANATURE για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.
 
8. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους.


Η διασύνδεση του EVANATURE με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών. Οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του EVANATURE και συνεπώς το EVANATURE δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους. Το EVANATURE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών / επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλο διαδικτυακό τόπο μέσω συνδέσμων ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

 

Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο, την εγκυρότητα του περιεχομένου των διαδικτυακών τους τόπων και την παροχή των υπηρεσιών τους αποκλειομένης κάθε ευθύνης του EVANATURE.

 

Το EVANATURE σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών αυτών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών.
 
9. Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία.
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως τoυΒόλου, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

 

Εναλλακτικά, προτείνεται η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – AlternativeDisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL


Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 
10. Επικοινωνία.


Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το EVANATURE οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  hi@evanature.gr.
 
Όροι αγορών τoυEVANATURE.
 
1. Αλλαγές.

 

α) Αλλαγή / Υπαναχώρηση προϊόντων με χρέωση του πελάτη.
 
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει / να υπαναχωρήσει από όλα ή μέρος των προϊόντων που αγόρασε. Οι αλλαγές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν έχει σταλεί email στο hi@evanature.gr ή αν έχει προηγηθεί επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

 

Τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και φέρουν όλα τα συνοδευτικά έντυπα (ΔΑΤ, απόδειξη, κλπ), καρτελάκια. Ο πελάτης βαρύνεται με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας η EVANATURE, ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου προϊόντος.
 
Αλλαγή προϊόντων με προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

 

Αφού προηγηθεί η επικοινωνία με την εταιρεία και καθοριστούν τα προς αλλαγή προϊόντα καθώς και τα αντίστοιχα που θα τα αντικαταστήσουν, η αλλαγή πραγμοτοποιείται με τη διαδικασία ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Πιο αναλυτικά, τα νέα προϊόντα αποστέλλονται στον πελάτη μέσω της εκάστοτε συνεργαζόμενης εταιρείας κούριερ και κατά την παράδοση, ο πελάτης παραδίδει στον υπάλληλο της εταιρίας κούριερ τα προϊόντα που είναι προς αλλαγή. Τα έξοδα της επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη/αγοραστή.
 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της αλλαγής εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προς αποστολή προϊόντων. Στην περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα ο χρόνος αποστολής και παράδοσης είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι από 2 μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων.
 
Επιστροφή χρημάτων.
 
Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε μεταφορική επιθυμεί ο πελάτης εκτός του ταχυδρομείου, με χρέωση δική του (αποστολέα). Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι η έδρα της επιχείρησης. Η επιστροφή του τιμήματος στον Πελάτη ολοκληρώνεται εντός 30
ημερών από την έγκυρη υπαναχώρησή του και αφορά αποκλειστικά την αξία της 
παραγγελίας από την οποία υπαναχωρεί.
 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.

  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις.

 
β) Αλλαγή των προϊόντων με χρέωση του ιστότοπου.


Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση του παρόντος ιστότοπου, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν με υπαιτιότητα του EVANATURE πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης θα πρέπει να έχει στείλει email στη διεύθυνση hi@evanature.gr ενημερώνοντας σχετικά με την επιστροφή. Η επιστροφή θα είναι έγκυρη εφόσον το email έχει επικυρωθείαπό την ομάδα του EVANATURE. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει  κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς αποτελεί μέρος του προϊόντος.

  • Εάν με υπαιτιότητα του EVANATURE πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικά κλπ). Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει στείλει email στη διεύθυνση hi@evanature.gr. Η επιστροφή θα είναι έγκυρη εφόσον το email έχει επικυρωθεί από την ομάδα του EVANATURE. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία / αγορά.
 

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής. Επισημαίνεται ότι δεν πραγματοποιούνται αλλαγές και επιστροφές χρημάτων στις επαναχρησιμοποιούμενες υφασμάτινες σερβιέτες και σε είδη προσφορών – δώρων και ουδεμία δέσμευση υπάρχει από την εταιρεία μας σε προϊόντα τα οποία
αποστέλλονται ως δώρα.

2. Εγγύηση.
 
Το EVANATURE παρέχει εγγύηση για την ποιότητα και την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, και εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσης του κάθε προϊόντος και για τη συχνότητα χρήσης που κάθε φορά ορίζεται.
 
3. Παραγγελίες – παράδοση προϊόντων – έξοδα αποστολής.


Γενικά
Το ηλεκτρονικό κατάστημα EVANATURE παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Κύπρο και σε όλο τον κόσμο. Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και γενικών απεργιών, σε ώρες παράδοσης των συνεργαζόμενων ταχυμεταφορικών εταιριών. Από τις παραπάνω ημέρες και ώρες παράδοσης εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες δε μπορεί να ανταπεξέλθει η ταχυμεταφορική εταιρία για δική της υπαιτιότητα.
 
Τιμές
Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές τιμές λιανικής, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Το EVANATURE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.


Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.
 

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.4446/2016 άρθρο 69 § 2 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με
μετρητά». Ως εκ τούτου οι παραγγελίες με αξία άνω των 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων θα πρέπει να εξοφλούνται με τους παραπάνω τρόπους.

 

Ολοκλήρωση / επιβεβαίωση παραγγελίας.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το EVANATURE μέσω email την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται ελέγχους από την EVANATURE, η οποία διατηρεί
το δικαίωμα δίχως αιτιολόγηση να σας ζητήσει κατά την κρίση της:

 

  • είτε να προσκομίσετε επιπλέον έγγραφα που θα ταυτοποιούν τα στοιχεία σας,

  • είτε να γίνει αλλαγή από τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σε κάποιον άλλο,

  • είτε και να απορρίψει πλήρως την παραγγελία σας και να μην την κάνει αποδεκτή.

Ακύρωση της παραγγελίας
Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στο hi@evanature.gr. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγγελία ενδέχεται να ακυρωθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αποστολής.

 

Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής, για να ακυρωθεί η παραγγελία καταρχήν θα πρέπει να την παραλάβει και να την επιστρέψει στην έδρα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως αυτή αναφέρεται στο παρόν.

 

Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα υποδείξει εγγράφως και θα του ανήκει.

 

Χρόνος παράδοσης
Στη περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα είναι ετοιμοπαράδοτα ο χρόνος αποστολής και παράδοσης είναι 3-5 εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι από 2 μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων.
 
Τρόπος παράδοσης
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά με courier. Θα πρέπει κατά την παραλαβή να γίνεται σχολαστικός έλεγχος της κατάστασης του προϊόντος και της συσκευασίας του, ώστε να εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργήθηκε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην παραλαβή  του προϊόντος, αλλά επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα. Αμέσως μετά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γνωστοποιώντας μας τη σχετική δήλωση που κάνατε στον μεταφορέα.
 
Έξοδα αποστολής / αντικαταβολής
Τα έξοδα αποστολής ή/και αντικαταβολής διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με το πάροχο που θα επιλεγεί, τον τόπο αποστολής και το είδος της παραγγελίας.
 
Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ισότοπό μας!

 

Με εκτίμηση,
Η ομάδα του EVANATURE

bottom of page